شرایط اقلیمی

شرایط اقلیمی:

اقلیم منطقه مورد مطالعه به تبعیت از وضعیت کلی آب و هوایی جنوب کشور است. به دلیل قرارگیری بین کانون های پر فشار منطقه ای، بادهای گرم و سوزان همراه با گرد و غبار و حرکت ماسه ها مشاهده می شود. با این وجود این شهرستان در تیپ اقلیمی فرا خشک گرم با رژیم بارندگی بسیار نامنظم به لحاظ توزیع مکانی، زمانی ، تبخیر و تعرق بالا و دمای حداکثر بالا واقع شده است.شهر هندیجان دارای هوای گرم و مرطوب است.