معرفی فرماندار

 فرماندار هندیجان
سنوات خدمتی : ۵ سال
نام و نام خانوادگی: علی بویری
سوابق اجرایی:   ۵ سال
تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کارشناس آمار و برنامه ریزی استانداری خوزستان
مشاور معاونت منابع انسانی و توسعه مدیریت استانداری خوزستان
بخشدار مرکزی رامهرمز
سرپرست بخشداری غیزانیه
سرپرست فرمانداری شهرستان رامهرمز
معاون برنامه ریزی و امور اداری فرمانداری اهواز