معرفی معاون فرماندار

 – معاون فرماندار هندیجان

 

مدرک تحصیلی :

سنوات خدمتی :  سال

 

سوابق اجرایی: